Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej online videí na www.svijou.cz

Milí návštěvníci webových stránek www.svijou.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých online videí.
Na webových stránkách svijou.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu. Doporučuji nahlédnout i na seznam již vložených videí uvnitř projektu.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte
i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Váš souhlas je tak potvrzením, že jste si přečetli tyto Podmínky, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že budete vázáni je dodržovat.

Služby a obecná ustanovení
Svijou.cz vám uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k používání Služeb, včetně Produktů (popřípadě s platbou), pouze pro vaše osobní použití v souladu s těmito Podmínkami. Vyhrazujeme si všechna práva, která v těchto podmínkách výslovně neudělujeme. Svijou.cz si vyhrazuje právo upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, Služby
(nebo jakoukoli jejich část) s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že Svijou.cz nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, pozastavení nebo ukončení služeb. Nemáme žádnou povinnost uchovávat jakýkoli váš účet nebo odeslaný obsah po dobu delší, než je vyžadováno příslušným zákonem.

Vzhledem k tomu, že náš instruktážní materiál je vám zpřístupněn výhradně digitálně (jako stream), přísně vzato,
o instruktážním materiálu nelze říci, že byl „zakoupen“. Tam, kde jsou ve Všeobecných obchodních podmínkách použity výrazy jako 'koupit' nebo 'nákup' , znamená to pouze, že vám bude uděleno určité právo na používání
k prohlížení Instruktážního materiálu. Bez předchozího písemného souhlasu Svijou.cz nesmíte – a nemůžete – převádět práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí strany.

Z důvodu vyšší moci, nemoci instruktora (Jana Vija Plačková) nebo změny obchodních aktivit Svijou.cz může být přidávání nových služeb nebo videomateriálu dočasně nebo trvale zastaveno. V případě trvalého zastavení budou všichni členové informováni e-mailem. Členství a odpovídající platby budou pokračovat, pokud jako člen nezrušíte předplatné.

Pokud soud shledá, že některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek je zcela nebo zčásti neplatné, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením podobného významu, které není neplatné. 

Účet
Po zakoupení členství se vám automaticky vytvoří účet. Svijou.cz vám zašle osobní přihlašovací údaje k účtu. 

Po smazání účtu zůstanou hodnocení, recenze a další materiály, které byly přidány do služby a webové stránky prostřednictvím účtu, k dispozici. Nebudou smazány. Svijou.cz však na požádání, nebo pokud to vyžaduje zákon,
vymaže osobní údaje.

Účet je přísně osobní. Účet proto nesmí být sdílen s jinými osobami. Pokud máte podezření, že někdo získal přístup
k vašemu účtu, musíte to neprodleně oznámit Svijou.cz.

Svijou.cz má právo zablokovat Účet, pokud zjistí jakékoli porušení těchto Všeobecných podmínek.

Pokud již svůj účet nechcete používat, můžete se rozhodnout jej uzavřít. Svůj účet můžete zavřít tak, že můžete za tímto účelem zaslat e-mail Svijou.cz (info@svijou.cz). Je důležité uvést, který konkrétní účet si přejete uzavřít a uvést své celé jméno a e-mailovou adresu. 

Uzavření a smazání účtu je nevratný proces. Riziko ztráty jakýchkoli dat v důsledku uzavření účtu nesete vy osobně.

Po uzavření účtu již není možné prohlížet žádný zakoupený výukový materiál.

Způsob platby
Všechny ceny uvedené Svijou.cz na webových stránkách jsou v českých korunách nebo eurech a zahrnují DPH
(pokud je to relevantní) a další poplatky uložené vládou, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Digitální výukový/video materiál je nabízen na našich webových stránkách. Poté, co se stanete členem, můžete si tento instruktážní/video materiál po určitou dobu prohlížet jako „stream“ v prostředí vašeho účtu. Video materiál nelze stáhnout. 

Vrácení peněz a zrušení
Vzhledem k povaze produktů a služeb Svijou.cz (nehmotné digitální zboží) není možné produkty a služby „vracet“,
proto nenabízíme vrácení peněz ani výměnu po provedení nákupu. Pouze pro nabízené hmotné zboží bude existovat samostatná „Politika vrácení“. Máte-li jakékoli problémy s produkty a službami, kontaktujte nás a my se pokusíme problém vyřešit. 

Pravidla použití
Je zakázáno používat Službu a její části k činnostem, které jsou v rozporu s českými nebo jinými platnými zákony
a předpisy. To zahrnuje používání služby pro následující:

1. šíření informací, které jsou pomlouvačné, urážlivé nebo rasistické;
2. šíření informací, které porušují autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích stran;
3. narušování soukromí nebo soukromého života třetích stran, například šířením jejich osobních údajů bez povolení
nebo nutnosti.

Dále není dovoleno :
   i. sdílet Účet s třetími stranami;
   ii. stáhnout si výukový/video materiál nebo se o to pokusit;
   iii. komunikovat nebo zveřejňovat recenze v jiném jazyce, než je jazyk používaný na webových stránkách;
   iv. zveřejňovat recenze pod jiným jménem;
   v. zveřejňovat falešné nebo nepodložené negativní recenze.
Pokud bude zjištěno jakékoli porušení výše uvedených podmínek, Svijou.cz může podle svého uvážení přijmout veškerá nezbytná opatření k ukončení porušování a/nebo k zabránění dalšímu porušování, aniž by Svijou.cz byla povinna vám zaplatit jakoukoli kompenzaci.

Pokud je podle uvážení Svijou.cz ztížen nebo ohrožen provoz jejích počítačových systémů nebo sítě či sítí třetích stran, zejména v důsledku odesílání nebo vyhledávání nadměrného množství informací nebo jiných dat, úniku osobních údajů nebo viru činnost, trojské koně a podobný software, je Svijou.cz oprávněna přijmout veškerá přiměřená opatření,
která považuje za nezbytná k odvrácení nebo prevenci takového rizika.

Svijou.cz může vymáhat jakoukoli škodu nebo ztráty vyplývající z porušení od odpovědné osoby. Tato osoba odškodní Svijou.cz za jakékoli a všechny nároky třetích stran v souvislosti s informacemi nabízenými nebo zaslanými touto osobou.

Duševní vlastnictví
Instruktážní /video materiál a všechny informace a obrázky na webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Svijou.cz nebo stran, které pro tento účel udělily licenci Svijou.cz (například Jana Vija Plačková). S výjimkou případů, kdy je to zákonem povoleno, nesmí být tyto materiály kopírovány ani používány jakýmkoliv způsobem bez samostatného písemného souhlasu Svijou.cz.

Pokud si zakoupíte Instruktážní videomateriál, získáte nevýhradní a nepřenosné právo na užívání Instruktážního materiálu po dobu stanovenou ve Smlouvě. Svijou.cz má omezené a trvalé právo používat vaše informace pro účely
Služby, zpráv, benchmarků, statistických a analytických účelů, včetně jejich budoucích aspektů.

Pokud Svijou.cz zašlete dobrovolně informace, jako je zpětná vazba na chybu nebo návrh na zlepšení, udělujete Svijou.cz neomezené, trvalé právo používat tyto informace pro Službu.

Vyšší moc
Svijou.cz nemůže být zavázána k plnění jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pokud je plnění znemožněno z důvodu vyšší moci. Svijou.cz nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené vyšší mocí. K situacím vyšší moci dochází, kromě případů stanovených zákonem nebo judikaturou, při výpadcích proudu, výpadcích telekomunikační infrastruktury, síťových útocích, dopravní zácpě, stávkách, požárech, záplavách a v případě, že Svijou.cz není schopna dodávat prostřednictvím vlastních dodavatelů, bez ohledu na důvod. Pokud situace vyšší moci trvala déle než devadesát (90) dnů, jsou obě strany oprávněny smlouvu písemně s okamžitou platností vypovědět.

Změna Všeobecných obchodních podmínek
Svijou.cz si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.  

Pokud si nepřejete změnu nebo doplnění Všeobecných podmínek přijmout, můžete do čtrnácti (14) dnů od jejich oznámení podat námitku, poté Svijou.cz změnu nebo doplnění znovu posoudí. Pokud se Svijou.cz rozhodne dodržet dodatek nebo změnu, můžete písemně vypovědět smlouvu s účinností ode dne, kdy změněné nebo doplněné Všeobecné obchodní podmínky vstoupí v platnost, pokud Svijou.cz neuvedla, že původní podmínky zůstávají z vaší strany nezměněny. V případě ukončení Smlouvy není Svijou.cz povinna vrátit žádné částky, které jste zaplatili.

Jakékoli změny Všeobecných obchodních podmínek podle zákonů a předpisů a drobné změny mohou být provedeny kdykoli bez nutnosti oznámení. Jakékoli takové změny vám nedávají žádné právo ukončit smlouvu.

Soukromí
Vaše používání Služeb podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek. 
Používáním kterékoli ze Služeb berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním a používáním informací Svijou.cz,
jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše soukromí je pro nás zásadní. Podobně jsme vytvořili tyto zásady s konečným cílem, abyste věděli,
jak shromažďujeme, využíváme, předáváme a odhalujeme a využíváme jednotlivé údaje. Následující plány popisují naše zásady ochrany osobních údajů a dodatek k tomuto návrhu lze nalézt pod tlačítkem „Ochrana osobních údajů“ na našich webových stránkách www.svijou.cz .

1. Před nebo v době shromažďování osobních údajů identifikujeme účely, pro které jsou informace shromažďovány.
2. Budeme shromažďovat a využívat jednotlivé údaje jednotlivě s cílem uspokojit námi uvedené důvody a pro jiné dobré účely, pokud nezískáme souhlas dotčené osoby nebo jak to vyžaduje zákon.
3. Jednotlivé údaje budeme uchovávat pouze v délce nezbytně nutné pro uspokojení těchto důvodů.
4. Individuální údaje budeme shromažďovat zákonnými a přiměřenými prostředky a tam, kde je to vhodné,
s informacemi nebo souhlasem dotyčné osoby.
5. Osobní údaje by měly být důležité pro důvody, pro které mají být použity, a v míře nezbytné pro tyto důvody
by měly být přesné, dokončené a aktualizované.
6. Jednotlivá data budeme chránit bezpečnostními štíty před neštěstím nebo vloupáním a také neschváleným přístupem, vyzrazením, duplikováním, použitím nebo pozměněním.
7. Zákazníkům neprodleně poskytneme přístup k našim zásadám a postupům pro správu jednotlivých údajů.
Zaměřujeme se na vedení našeho podnikání podle těchto standardů s konkrétním konečným cílem zaručit,
že soukromí jednotlivých dat je bezpečné a zachováno.

Vyloučení odpovědnosti; Omezení odpovědnosti
(A) Přebíráte veškerou odpovědnost a riziko spojené s používáním Služeb. Služby, včetně jakýchkoli produktů,
jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně záruk vlastnictví, neporušení nebo předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

(B) I když se v dobré víře snažíme zahrnout do Služeb v podstatě přesné informace, může dojít k chybám
nebo opomenutím. Pokud obdržíme oznámení o chybách nebo opomenutích, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom je včas opravili; ale neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky týkající se přesnosti, úplnosti, výkonu, měny nebo vhodnosti pro konkrétní účel služeb, že služby splní vaše požadavky, nebo pokud jde o výsledky, které budou odvozeny z použití jakýchkoli informací součástí Služeb.

(C) Svijou.cz ani její přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo jakkoli spojené s vaším používáním, zpožděním v používání nebo nemožností používat služby.
Naše odpovědnost za jakékoli přímé škody bude omezena na výši poplatků, které jste zaplatili za produkty, které vedly
k takové odpovědnosti. Některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné
nebo náhodné škody, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat. Pokud je toto omezení odpovědnosti nebo vyloučení záruky uvedené výše z jakéhokoli důvodu považováno za nepoužitelné nebo nevymahatelné,
bude maximální odpovědnost Svijou.cz za jakýkoli typ škod omezena na (I) vrácení částky zaplacené za sporný produkt,

(D) Přebíráte veškerou odpovědnost a závazky ve vztahu k jakýmkoli rozhodnutím, radám, závěrům nebo doporučením učiněným nebo poskytnutým v důsledku používání Služeb, včetně, bez omezení, jakéhokoli rozhodnutí nebo opatření, které jste učinili v závislosti na produktech. Služby nebudou představovat ani nebudou vykládány jako doporučení, žádost, nabídka nebo názor Svijou.cz nebo našich přidružených společností, zmocněnců nebo poskytovatelů obsahu pro jakoukoli finanční transakci nebo nákup jakéhokoli finančního nástroje, včetně, ale nejen cenných papírů, nebo jakákoliv investice. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

(E) Přebíráte veškerou odpovědnost a riziko spojené s používáním Služeb. Neexistuje žádná záruka, že vyděláte nějaké peníze nebo dosáhnete nějakých konkrétních výsledků pomocí technik a nápadů poskytovaných v souvislosti se službami. Veškeré informace poskytované v souvislosti se službami jsou určeny pouze pro vzdělávací účely, pro širokou veřejnost, a nikoli jako konkrétní rady šité na míru jednotlivci nebo firmě. Žádná z informací poskytovaných v souvislosti
se Službami nesmí být vykládána jako lékařské, psychologické, finanční nebo účetní, právní nebo jiné odborné poradenství; žádáme vás, abyste se poradili s příslušným licencovaným odborníkem, pokud takovou radu požadujete.

Právo, jurisdikce
Tyto podmínky se řídí zákony České Republiky, bez ohledu na kolizní normy.
Vy a my (Svijou.cz) souhlasíte s tím, že jakákoli akce nebo spor mezi námi bude řešen výhradně v Česku.

Kontaktní informace

Název společnosti: Svijou.cz jako obchodní název podnikatele Jana Plačková.

E-mail: vija1@seznam.cz

Poštovní adresa: Chmelnická 548, Zlín, 760 01, Česká Republika

Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Tyto VOP jsou účinné od 3.1.2023